GRAMATIKA LANTZEKO ARIKETAK ETA AZALPENAK


Ejercicios de gramática junto con sus explicaciones

                                  
Last modified: Wednesday, 14 September 2011, 1:17 PM
You are currently using guest access (Log in)
Get the mobile app
 

Ariketak - Ejercicios

 

Azalpenak - Explicaciones

 

Aditz aspektua

El aspecto verbal

El tiempo en la noticia breve

 

Aditz laguntzaileak

Naiz, zait, dut

Nintzen, zitzaidan, nuen

Aditz lokuzioak (nahi, behar...)

Verbos compuestos

Aditz-sistemak

El verbo

Verbos compuestos

Aditz trinkoak orainaldian

 

Aditz trinkoak

egon; joan; etorri

 

Aditz trinkoak lehenaldian

 

Aditz trinkoak

egon; joan; etorri

 

Agintera

 

Ahal / ezin izan

Verbos compuestos

La potencialidad

 

Ahalera

 

Uso del verbo poder

Naiteke, dezaket

Nintekeen, nezakeen

Ninteke, nezake

 

Arazi

 

 

Ari izan

Verbos compuestos

Ari izan

 

Aurkaritzako lokailuak

 

Aurkaritzako lokailuak

Baiezko perpausak

Las oraciones afirmativas

Baldintzazkoak

Las condicionales en euskara (I): ba-

Las condicionales en euskara (I): -z gero

Balio izan

Verbos compuestos

Banatzaileak

 

Birdeklinabidea

Birdeklinabidea

Bizi izan

Verbos compuestos

Burutua

 

Deklinabidea

La declinación (explicación)

El sintagma nominal

La declinación (tablas)

Denbora-adberbioak

Denbora-adierazleak

 

Denborazkoak

Denborazko perpausak

Egokitasuna

 

Elkar

Las formas recíprocas

Emendiozko lokailuak

Ere

Emendiozko lokailuak

Testuari kohesioa ematen dioten baliabideak

 

Erakusleak

 

Los demostrativos

Erakusle indartuak

Deklinabidea  (zalantza-hiztegia)

 

Erdal preposizioak

 

Erlatibozkoak

-tako / -dako

 

Las oraciones de relativo

El relativo y sus problemas

Erlatiboa eta zehar galdera

Ezezko perpausak

 

Las oraciones negativas

 

Galdegaia

 

Galdetzaileak (zein, zeinek, zeini...)

¿Cómo se formulan las preguntas en euskara?

Galdetzaileak (zenbat, zenbatek, zenbat ordutan...)

 

Geroaldia

Ikusiko dut

Uso del futuro

 

Graduatzaileak

 

Helburuzkoak

 

Inpertsonalak

 

Kausalak

Las oraciones causales

Kausazko lokailuak

Kausazko lokailuak

Konparatiboak

Konparatiboak

Konpletiboak

Las oraciones completivas

Kontzesiboak

Las oraciones concesivas

 

Lokailuak

 

Testuari kohesioa ematen dioten baliabideak

Lokailu hautakariak

Lokailu hautakariak

 

Modalak

 

Modalak

Ahala, arabera, neurrian

Modu-adberbioak

 

 

Mugagabea

 

Nahi izan

Verbos compuestos

Neurriak


 

Noiztik kasua

 

 

Nominalizazioa

La nominalización

Algunos trucos para recordar las nominalizaciones

Non kasua

El caso Non

Nondik kasua

 

Nongo kasua

 

El caso NONGO

 

Nor (agintera)

 

Nor (baldintza orain)

Banintz, balitzait, banu

Nor kasua

El caso NOR

 

Nork kasua

 

El caso NORK

Nor trinkoak

 

Nor-nori (indikatiboa orain)

 

Nor-nori (baldintza orain)

Banintz, balitzait, banu

Nor-nori-nork (indikatiboa orain)

Nor-nori-nork. Indikatiboa

Nor-nori-nork (indikatiboa lehen)

Nor-nori-nork. Indikatiboa

Nor-nori-nork (baldintza orain)

 

Nor-nori-nork (ahalera orain)

 

Nor-nori-nork (agintera)

 

 

Nor-nork (indikatiboa orain)

 

Nor-nork. Indikatiboa

 

Nor-nork (indikatiboa lehen)

 

Nor-nork. Indikatiboa

Nor-nork (baldintza orain)

Banintz, balitzait, banu

Nor-nork (agintera)

 

Nor-nork trinkoak

 

Nora kasua

 

 

Norekin kasua

 

El caso NOREKIN

Noren kasua

El caso NOREN

 

Nori kasua

 

El caso NORI

Omen, ote, bide

Ote

Ondoriozko lokailuak

Ondoriozko lokailuak

 

Orainaldi burutua

 

Nik ikusi dut

Ordinalak

Los números

Zenbakien idazketa

 

Orduak

 

Expresar la hora